ഫൈസൽ ബാവ

       MTM COLLEGE OF ARTS, SCIENCE & COMMERCE PAZHANJI (PO), VELIANCODE, PONNANI,MALAPPURAM DIST-679579 Affiliated to University of Calicut; No: 6682/2014/Admn email:mtmcolleges@gmail.com Ph:04942675400 ജൂലൈ 28 ലോക പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡോ സാലിം അലി യുടെ സ്മരണാർത്ഥം "ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണവും ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പും" എന്ന വിഷയത്തിൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്.....

Read More
Share :