കവർ സ്റ്റോറി


കാരൂർ സോമൻ, (ചാരുംമുടൻ)

ലോക കാഴ്ചകൾ സുന്ദരവും യാത്രകൾ വർണ്ണനാതീതവുമാണ്. ഓരോ ദേശങ്ങൾ പകർന്നു തരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ വേറിട്ട  മാനങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ വളർത്തുന്നതിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നവരാണ് ട്രാവൽ ആൻഡ്  ടൂറിസം.      കരയും കടലും കായലും ഒരു സഞ്ചാരിയെ നിഗൂഢ സൗന്ദര്യത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടു പോകുന്നത്. കരയിൽ നിന്നൊരാൾക്ക് കടലിന്റെ, കായലിന്റെ ഓളപ്പരപ്പിൽ ഒഴുകി ന ടക്.....

Read More
Share :