വാക്കും വാപ്പയും


മാങ്ങാട് രത്‌നാകരൻ

'ആ പൂവു നീ എന്തു ചെയ്തു?'' ''ഏതു പൂവ്?'' ''രക്തനക്ഷത്രംപോലെ കടുംചെമപ്പായ ആ പൂവ്!'' ''ഓ... അതോ?'' ''അതേ... അതെന്തു ചെയ്തു?'' ''തിടുക്കപ്പെട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്തിന്?'' ''ചവിട്ടിയരച്ചുകളഞ്ഞോ എന്നറിയുവാൻ...'' ''കളഞ്ഞുവെങ്കിലെന്ത്?'' ''ഓ... ഒന്നുമില്ല. എന്റെ ഹൃദയമായിരുന്നു അത്.'' വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ, 'ഏകാന്തതയുടെ മഹാതീരം' ഇന്നാണെങ്കിൽ, ബഷീർ, ''ഓ... ഒന്നുമില്ല എന്റെ .....

Read More
Share :