കണ്ണാടിയിലൂടെ (സാഹിത്യ വാരം )


കുറിഞ്ചിലക്കോട് ബാലചന്ദ്രൻ

 നേരിൽ പറയുക എന്നാൽ, നേരിട്ടു പറയുക എന്നതുതന്നെയാണ്. നേരിട്ടു പറയുമ്പോൾ അത് നെഞ്ചിനുനേരേ പിടിച്ച വാഗ്ധ്വനിയായി പ്രതിഫലിക്കും.എന്നാൽ രാസസംതുലനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന രസതന്ത്രസംജ്ഞയായി അസ്തമിക്കുമ്പോഴാണ് വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥമില്ലാതാകുന്നത്. അർത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കും ലയിച്ചു ചേരാത്ത അക്ഷരങ്ങളും ഭാഷയുടെ അപചയത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എവിടെ അക്ഷര പ്രകൃതിയും വാഗർത്ഥവു.....

Read More
Share :