ഓർമ്മ /അനുസ്മരണം


ഫൈസൽ ബാവ

കഥകളിലൂടെ വിസ്മയ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ തീർത്ത ആധുനികതയുടെ കാലത്തെ ശക്തനായ വക്താവും ആധുനികതയുടെയും പൗരാണികതയുടെയും വിചിത്ര സങ്കലനങ്ങളിലൂടെ  എഴുത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ലോകം തീർത്ത എഴുത്തുകാരനാണ് കാക്കനാടൻ എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ പ്രശസ്തനായ ജോർജ്ജ് വർഗീസ്‌. 2011 ഒക്ടോബർ 11നാണ് കാക്കനാടൻ നമ്മെ വിട്ടുപോയത്. കാക്കനാടന്റെ കഥകളുടെ ലോക വ്യത്യസ്തവും വിചിത്രവുമാണ്, വിസ്മയിപ്പിക്ക.....

Read More
Share :