/ 

ശ്രീ കെ.ജയകുമാർ
അയ്യപ്പൻറെ കവിതകൾ കാലത്തിന്റെ കണ്ണാടിയാണ്

ശ്രീ കെ.ജയകുമാർ(വൈസ് ചാൻസിലർ , മലയാളംസർവ്വകലാശാല) 2016(ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 16-തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് ഭരത് ഭവനിൽ) കവി. എ അയ്യപ്പനെ അനുസ്മരിയ്ക്കുന്നു.

Share :