കലാലയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേജ്  / കവിത

മീരശ്രീ BA English 6th Sem എംടിഎം കോളേജ്. വെളിയങ്കോട്. മലപ്പുറം 
എന്നിൽ നീ

ഓർമകളുടെ  ദൂരം തേടിപ്പോകാനും
ചിന്തകളുടെ ഭാരം പേറിനടക്കാനും
കരയുമ്പോൾ കുടെ ചിരിക്കാനും
ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഒരു കണ്ണുന്നീർ
ഉണ്ടെന്നോർമിപ്പിക്കാനും
മഴയിലും വേനലിലും ഇരുളിലും
പകലിലും തീനാളത്തിലും
നിലാപ്രകാശത്തിലും എൻ കൂടെ
ഉണ്ടെന്നുറപ്പുള്ള ഒരേ ഒരുവൾ
കൈഎത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ചേരുന്നു,
ആലിംഗനത്തിൽ  എന്നിൽ നിന്നും
പറിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം
എന്നിലമരുന്നു , ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ
അതുപോലെ നോക്കാനും ഞാൻ കരയു-
മ്പോൾ കണ്ണുനീർ ഒപ്പാനും നിൻ കരങ്ങൾ
ഉയരാനിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ എന്ന ശരീരം
മറ്റൊരുവൻ തൻ വയർപ്പിനാൽ
കുതിരുമ്പോഴും , പ്രാണയവേദനയിൽ ഒരു
ജീവനു ജന്മം നൽകുമ്പോഴും അവസാന-
ശ്വാസം എന്നിൽ നിന്നു വിട്ടകലുമ്പോഴും
ചാരമോ മണ്ണോആയി ഞാൻ ലയിക്കു -
മ്പോഴും നീ എനിക്കു കാവലായ് നിൽപ്പൂ...
ഞാൻ പ്രണയിക്കുമ്പോൾ പ്രാണനായി-
കണ്ടതും നിന്നെ, പ്രണയമായി എന്നിൽ
തുടങ്ങി എന്നിൽ അവസാനിച്ചതും നീ....

-----------------------

Share :